FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सरावल गाउँपालिकामा करार कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/04/2023 - 16:02 PDF icon करार कर्मचारी.pdf
सरावल गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०७९ !!! ७९-८० 03/19/2023 - 15:53 PDF icon सरावल गा.पा.को संस्था दर्ता ऐन.pdf
लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण नीति २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 13:24 PDF icon Sarawal GESI Policy (2).pdf
सरावल गाउँपालिका टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 13:21 PDF icon सरावल गाउँपालिका टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
सरावल गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/28/2022 - 15:02 PDF icon एम्बुलेन्स कार्यविधि.pdf
सरावल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ !! ७९-८० 12/28/2022 - 15:02 PDF icon सार्वजनिक खरिद निमावली.pdf
सरावल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य नीति २०७९ ७९-८० 12/28/2022 - 13:12 PDF icon Health Policy-SarawalRM_Final.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ ७९-८० 11/27/2022 - 17:43 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधी २०७९.pdf
सरावल गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 10:26 PDF icon मर्मत सम्भार.pdf
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ !!! ७९-८० 10/20/2022 - 12:50 PDF icon सरावल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन 79.pdf

Pages