FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१)निवेदनतथानाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २० हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

३) मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ४) मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

५) हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

६) वसार्ँइसरी आएको हकमा बर्साईसर्राईको प्रतिलिपि

७) हकदारहरुको पासपोर्ट र्साईजको फोटो ४ प्रति

८)स्थानीय र्सजमिन मुचुल्का

९)आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी र्सजमिनमुचुल्का

 • १) निवेदन पत्र
 • २) व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • ३) आफ्नै  घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
 • ४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
 • ५)दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

 १- योजना पुस्तिकामा आफ्नो योजनाको विवरण रहेको पेजको प्रतिलिपी

२- योजना सम्झौता गरिदिने व्यहोराको निवेदन

३- योजना सम्झौता फाराम

४- योजनाको प्राविधिक लागत अनुमान  फाराम

५- वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

६- प्राविधिक कर्मचारीले योजना सम्झौता पूर्व भर्ने फाराम

७- योजना सम्झौता गर्न जाने सम्बन्धी समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

८- उपभोक्ता समिति तथा अनुगमन समिति गठनभएको भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि

९-उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि

उपभोक्ता समितिले भुक्तानीको लागि फाईल पेशगर्दा तपशिल वमोजिम कागजातहरु क्रमश मिलाई पेश गर्नुपर्नेछ :-

 • उपभोक्ता समिति गठन भएको भेलाको फोटोकपी, सम्झौता गर्न जाने व्यहोराको निर्णयको फोटोकपी,
 • आयोजना /कार्यक्रमको सक्कलै लागत अनुमान
 • सम्झौता फाराम उपभोक्ता समितिका विभिन्न विल,भरपाई ,डोर हाजिरी फाराममा उ.स.को छाप र उ.स.का अध्यक्षको दस्तखत भएको हुनुपर्ने,
 • डोर हाजिरीको हकमा प्राविधिक कर्मचारीको पनि दस्तखत भएको हुनुपर्ने,
 • सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको माइन्यूटको फोटोकपी र विभिन्न माईन्यूटका फोटोकपीहरु  क्रम मिलाएर राख्नुपर्ने ।
 • रु ५ लाख भन्दा बढी रकमको आयोजनाको हकमा होडिङ्ग वोर्ड राख्नुपर्ने तथा सो बोर्ड राखेको फोटो संग्लन गर्नुपर्ने ,
 • आयोजना संचालन गर्दा आयोजना शुरु हुनुपूर्व ,काम भइरहेको अबस्था र काम सम्पन्न भएको स्पष्ट खुल्ने कम्तिमा 5 प्रति फोटो,उ.स.को छाप र उ.स.का  अध्यक्षको दस्तखत भएको हुनुपर्ने ,
 • अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको बैठक निर्णय र भुक्तानीको लागि गाउँपालिकामा सिफारिस गरेको पत्र
 • प्राविधिक विल ,मूल्याकंन ,कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन , नापी किताव समेत संग्लन गर्नुपर्ने,
 • गाउँपालिकालाई रकम भुक्तानी दिनु भन्ने व्यहोराको वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र,
 • उ.स.ले वैठक बसी रकम माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि र सो सम्बन्धी अध्यक्षको दस्तखत भएको सक्कलै निवेदन ,
 • सवारी साधन प्रयोग गरेको अबस्थामा व्लुवुक  र लाइसन्सको प्रतिलिपी,
 • डोजरको विलमा डोजर नम्वर ,पावर,घण्टा, दर तथा डोजर प्रयोग गर्दा काम शुरु हुनुपूर्व र काम सम्पन्न हुँदाको डिस्पेले वोर्डको फोटो संग्लन गर्नुपर्ने,
 • डोजर संचालनको हकमा डोजर संचालकले करचुक्ताको  प्रमाण पत्र र गा.पा.मा दर्ता गरेको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने,
 • स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधि ,2075 मा उल्लेख भएको अनुसूची 3, 5 र 6 पूर्ण रुपमा भरेको हुनुपर्ने ।

संस्था सुचिकृत गर्न चाहिने कागजातहरु :

१. निवेदन 

२. संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी 

२. संस्था दर्ता PAN प्रमाण पत्र फोटोकपी

३. संस्थाद्वारा चालु आ.व.को कर तिरेको प्रमाण पत्रको फोटोकपी

दस्तुर : गा.पा निर्णयानुसार 

 

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु देहाय बमोजिम छन् :

 • आमा / बाबुको विवाह दर्ताको प्रतिलिपि
 • आमा / बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 
 • सुचकको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस 
 • आमा - बाबु बसाइ सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि 
 • अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि 
 • दस्तुर गा.पा. नियमानुसार 

एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउन देहाय दस्ताबेज चाहिन्छ :

 1. जग्गाधनी लालपुर्जा  फोटोकपी
 2. जग्गाधनीको नागरिकताको फोटोकपी
 3. नापी कार्यालयद्वारा उपलब्ध गराईएको जग्गाको  नक्सा 
 4. अघिल्लो आर्थिक बर्षको कर तिरेको रसिद / फोटोकपी
 5. एकीकृत सम्पत्ति विवरण फारम 
 6. एकीकृत सम्पत्ति विवरण फारम दाखिला गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी