FAQs Complain Problems

७९-८०

सरावल गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८० !!!

सरावल गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०८० !!

सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका-२०७८ को दोस्रो संसोधन २०७९

सरावल गाउँपालिकामा करार कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

दस्तावेज: 

सरावल गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०७९ !!!