FAQs Complain Problems

७४/७५

सरावल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) , २०७४

दस्तावेज: 

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न बनेको ऐन , २०७५

दस्तावेज: 

सरावल गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

दस्तावेज: 

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

दस्तावेज: 

सरावल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७५

दस्तावेज: